MANIFEST

Společné cíle

Chceme, aby se lidé věnovali svému duševnímu zdraví a zdraví svých blízkých 

Duševnímu zdraví v tomto kontextu rozumíme podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO): Duševní zdraví je stav, který umožňuje lidem prožívat smysluplný život, štěstí a naplňující vztahy, uvědomovat si a realizovat vlastní potenciál, vypořádat se s normální životní stresovou zátěží, produktivně pracovat a přispívat k blahobytu společnosti. Duševní zdraví není pouze absence duševního onemocnění, ale základní komponenta zdraví, tj. stavu fyzické, mentální a sociální pohody.

Chceme, aby lidé s problémy v oblasti duševního zdraví mohli žít plnohodnotný život 

Znamená to, že bude zejména naplňována Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a další obdobné dokumenty, které Česká republika přijala do svého právního systému, a to i ve vztahu k lidem s duševním onemocněním.
Úmluva je založena na principu rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti.

Chceme, aby systém péče více reflektoval potřeby lidí s duševním onemocněním a měnil se v jejich prospěch 

Proměna by měla respektovat doporučení Světové zdravotnické organizace, moderní trendy v oblasti duševního zdraví i základní směry Reformy péče o duševní zdraví v ČR.
Reforma péče o duševní zdraví sleduje zejména přesun péče z institucionálního prostředí do běžného prostředí co nejblíže lidem, kteří podporu a péči potřebují, do komunity.
Služby podporující osoby s problémy v oblasti duševního zdraví mají být orientovány na cíle a silné stránky lidí, kteří je využívají. Mají podporovat sebeurčení, zotavení a individuální péči nezávisle na symptomech a zranitelnosti lidí. Služby mají podporovat osoby ve směrování k smysluplnému životu v jejich komunitě.

Každá organizace, skupina, projekt  svými akcemi  – (happeningy, událostmi, mediálními sděleními) pod hlavičkou Praha duševní podporuje společné cíle. Společně koordinujeme akce, informujeme o nich, propojujeme se, aby jejich dosah byl co největší a akce se nepřekrývaly.
Nejsme konkurenti, ale partneři v tématu duševního zdraví!

Každá organizace působí podle svého zaměření a vytváří akce podle svých možností  – jejich jednotícím prvkem je právě společný cíl, sdílení ve společném kalendáři akcí a výběrově společné logo, další společné prvky či název Praha duševní na materiálech akce.  

Jak to funguje?

Nejčastěji pracujeme s nástroji marketingové komunikace.

 • Sdílíme společný interní kalendář.
 • Akce propagujeme hashtagem #prahadusevni #nejstenatosami přes sociální sítě.
 • Můžeme používat společný vizuál a další společné prvky a materiály.
 • Máme web a sociální sítě pro veřejnost.
 • Vzájemně se podporujeme a koordinujeme.

Jaká poselství posíláme do světa?

 • Duševní zdraví je zapotřebí si hýčkat.
 • Pokud se psychické potíže objeví, není to selhání ani ostuda. 
 • Člověk s duševním onemocněním je v prvé řadě někým blízkým, kamarádem, rodičem, potomkem, odborníkem ve svém oboru. Jeho onemocnění je tím posledním, co ho určuje.
 • Lidé s duševním onemocněním chtějí a mohou žít plnohodnotný a spokojený život a není správné jim ho upírat. Nemusí žít ve velké institucionální péči, ale mohou žít v běžné komunitě.
 • Tím, že budeme o svých psychických potížích mluvit, pomáháme ostatním, kteří se se svým onemocněním teprve vyrovnávají.
 • V Praze je dostupná celá řada služeb, které lidem s duševním onemocněním pomáhají.
 • Není prohra vyhledat odbornou péči.

Doporučené principy destigmatizačních aktivit

 • Zohledňovat regionální či lokální kontext a potřeby.
 • Mít jasně definovanou cílovou skupinu a zohledňovat její specifika.
 • Šířit jasné a specifické zprávy a poselství vhodné pro danou cílovou skupinu.
 • Uživatelé služeb a pečovatelé / peer pracovníci by měli být zapojeni do realizace destigmatizačních aktivit. (včetně lektorování, navrhování, monitorování a hodnocení aktivit).
 • Využívat aktivní zapojení účastníků.
 • Podporovat zdravý způsob života, nabízet pozitivní alternativy.
 • Podporovat získávání adekvátních znalostí a dovedností a kompetencí.
 • Nabízet informace či přímo zajišťovat návaznost potřebných služeb.
 • Mít odbornou garanci, supervizi.
 • Evaluovat aktivity, vyhodnocovat jejich efektivitu a dopad.

Kdo se může zapojit?

Šikovných lidí není nikdy dost, proto uvítáme akční jednotlivce i organizace, kterým na obraze lidí s duševním onemocněním záleží a chtějí ho, stejně jako my, zlepšit.

Cookie Consent with Real Cookie Banner