Společné cíle

 

Kdo jsme

Jsme otevřená iniciativa organizací a jednotlivců z Prahy, kterou spojují společné cíle v oblasti duševního zdraví. 

Co chceme

SPOLEČNÉ CÍLE: 

 • Chceme, aby se lidé věnovali svému duševnímu zdraví a zdraví svých blízkých 

osvěta

Duševnímu zdraví v tomto kontextu rozumíme podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO): Duševní zdraví je stav, který umožňuje lidem prožívat smysluplný život, štěstí a naplňující vztahy, uvědomovat si a realizovat vlastní potenciál, vypořádat se s normální životní stresovou zátěží, produktivně pracovat a přispívat k blahobytu společnosti. Duševní zdraví není pouze absence duševního onemocnění, ale základní komponenta zdraví, tj. stavu fyzické, mentální a sociální pohody.


 • Chceme, aby lidé s problémy v oblasti duševního zdraví mohli žít plnohodnotný život destigmatizace, lidská práva

Znamená to, že bude zejména naplňována Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a další obdobné dokumenty, které Česká republika přijala do svého právního systému, a to i ve vztahu k lidem s duševním onemocněním.

Úmluva je založena na principu rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti


 • Chceme, aby systém péče více reflektoval potřeby lidí s duševním onemocněním a měnil se v jejich prospěch 

 reforma, změna přístupu, deinstitucionalizace

Proměna by měla respektovat doporučení Světové zdravotnické organizace, moderní trendy v oblasti duševního zdraví i základní směry Reformy péče o duševní zdraví v ČR.

Reforma péče o duševní zdraví sleduje zejména přesun péče z institucionálního prostředí do běžného prostředí co nejblíže lidem, kteří podporu a péči potřebují, do komunity. 

Služby podporující osoby s problémy v oblasti duševního zdraví mají být orientovány na cíle a silné stránky lidí, kteří je využívají. Mají podporovat sebeurčení, zotavení a individuální péči nezávisle na symptomech a zranitelnosti lidí. Služby mají podporovat osoby ve směrování k smysluplnému životu v jejich komunitě.


Co děláme

Každá organizace, skupina, projekt  svými akcemi  – (happeningy, událostmi, mediálními sděleními) pod hlavičkou Praha duševní podporuje společné cíle. Společně koordinujeme akce, informujeme o nich, propojujeme se, aby jejich dosah byl co největší a akce se nepřekrývaly. Nejsme konkurenti, ale partneři v tématu duševního zdraví!

Každá organizace působí podle svého zaměření a vytváří akce podle svých možností  – jejich jednotícím prvkem je právě společný cíl, sdílení ve společném kalendáři akcí a výběrově společné logo, další společné prvky či název Praha duševní na materiálech akce.  

Šíříme osvětu

Prostřednictvím kampaní i pravidelných komunikačních aktivit ukazujeme, jak vypadá život s duševním onemocněním, jak o duševní zdraví pečovat, kde hledat pomoc, jak podpořit blízkého s duševním onemocněním, apod.

Otevíráme lidské příběhy

Otevřeně mluvíme o životě s duševním onemocněním. Ukazujeme konkrétní lidské osudy a nebojíme se nakousnout ani stinné stránky a třinácté komnaty, protože otevřenost plodí důvěryhodnost.

Vyvracíme mýty

Představujeme omyly, které jsou ve spojení s duševním onemocněním rozšířené, a vyvracíme je. Využíváme k tomu vědecky ověřené poznatky, skutečné příběhy i vlastní zkušenosti.

Sdílíme užitečné informace

Na jednom místě soustředíme všechny důležité informace, které by měl znát člověk s duševním onemocněním, který žije v Praze. Vydáváme společné informační materiály.

Pojíme své síly

Většina zapojených organizací se snaží šířit povědomí o duševním zdraví a nemoci i vlastními silami. Abychom dosáhli co nejpůsobivějších výsledků, ladíme své aktivity, aby se navzájem podporovaly.

Jak to děláme

Nejčastěji pracujeme s nástroji marketingové komunikace.

 • Sdílíme společný interní kalendář
 • akce propagujeme hashtagem #PrahaDuševní přes sociální sítě
 • Můžeme používat společný vizuál a další společné prvky a materiály
 • Připravujeme web a sociální sítě pro veřejnost
 • Do budoucna bychom rádi pod záštitou Prahy vytvářeli společnou kampaň  
 • vzájemně se podporujeme a koordinujeme 
 • dáváme si zpětnou vazbu na akce

 

Jaká poselství chceme poslat do světa

 • Duševní zdraví je třeba hýčkat.
 • Pokud se psychické potíže objeví, není to selhání ani ostuda. 
 • Člověk s duševním onemocněním je v prvé řadě něčím blízkým, kamarádem, rodičem, potomkem, odborníkem ve svém oboru. Jeho onemocnění je tím posledním, co ho určuje.
 • Lidé s duševním onemocněním chtějí a mohou žít plnohodnotný a spokojený život a není správné jim ho upírat. Nemusí žít ve velké institucionální péči, ale mohou žít v běžné komunitě.
 • Tím, že budeme o svých psychických potížích mluvit, pomáháme ostatním, kteří se se svým onemocněním teprve vyrovnávají.
 • V Praze je dostupná celá řada služeb, které lidem s duševním onemocněním pomáhají.
 • Není prohra vyhledat odbornou péči.

 

Doporučené principy destigmatizačních aktivit 

 • zohledňovat regionální či lokální kontext a potřeby.
 • mít jasně definovanou cílovou skupinu a zohledňovat její specifika
 • šířit jasné a specifické zprávy a poselství vhodné pro danou cílovou skupinu.
 • Uživatelé služeb a pečovatelé / peer pracovníci by měli být zapojeni do realizace destigmatizačních aktivit. (včetně lektorování, navrhování, monitorování a hodnocení aktivit)
 • Využívat aktivní zapojení účastníků
 • Podporovat zdravý způsob života, nabízet pozitivní alternativy
 • Podporovat získávání adekvátních znalostí a dovedností a kompetencí
 • Nabízet informace či přímo zajišťovat návaznost potřebných služeb
 • Mít odbornou garanci, supervizi
 • Evaluovat aktivity, vyhodnocovat jejich efektivitu a dopad.

 

Proč to děláme

Duševní onemocnění dobře známe ze zkušeností vlastních, svých blízkých nebo klientů. Není jednoduché s ním žít. Samotné onemocnění změnit neumíme, ale snažíme se změnit pohled lidí kolem, který velkou měrou ovlivňuje proces zotavení lidí s duševním onemocněním.

Kdo se může zapojit

Šikovných lidí není nikdy dost, proto uvítáme akční lidi i organizace, kterým na obraze lidí s duševním onemocněním záleží a chtějí ho, stejně jako my, zlepšit.

 

Naše organizace by se chtěla připojit k PRAZE DUŠEVNÍ