Členové

Zakládající členové

Art4Rent z.s.

 

Spolek art4rent z.s. vznikl v roce 2015 s cílem přiblížit umění široké veřejnosti, organizace kulturních a společenských akcí s přesahem k charitativním aktivitám a spolupráce s jinými neziskovými právnickými nebo fyzickými osobami v oblasti kultury a vzdělávání.

Od svého založení uvádí díla vyprávějící silné lidské příběhy, například v roce 2015 kultovní rockový muzikál Jonathana Larsona v českém překladu „Miluj, žij a plať – RENT“ oceněný Pulitzerovou cenou, dále v roce 2018 českou premiéru muzikálu Tick, tick…BOOM! od stejného autora. 

Posledním projektem spolku je česká premiéra amerického muzikálu oceněný Pulitzerovou cenou za drama – NE/NORMÁLNÍ, přibližující život rodiny potýkající se s duševním onemocněním. Spolu s uváděním tohoto díla přicházíme i s doprovodnou osvětovou kampaní pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, Národního ústavu pro duševní zdraví a Magistrátu hlavního města Prahy s názvem #jsemnenormalni!?, pomocí které se na pozadí divadelního představení snažíme rozšířit povědomí o problematice duševního zdraví, podpořit osoby žijící s duševními poruchami a upozornit na to, že trpět duševním onemocněním neznamená být ne/normální. S tímto projektem se zapojujeme do platformy Praha Duševní.

Spolek uspořádal také koncerty se záměrem podpořit konkrétní osobu, jako například projekt JEDEM – koncert o dvou kolech, kde pomohl získat nový invalidní vozík pro kolegu z divadla Ondřeje Doubravu nebo projekt CESTOU NECESTOU – koncert pro Nicolase, který potřeboval nákladnou rehabilitaci.

 

www.nenormalnimuzikal.cz

 

Art Movement z.s.

 

https://www.artmovement.cz

O nás:

Nestátní nezisková organizace, založená Ing. Kateřinou Riley a Markétou Matouškovou již v roce 2009. Od té doby mapuje problematiku duševního zdraví v České republice i evropském kontextu, vytváří destigmatizační aktivity a další druhy podpory začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním do běžného života ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky.
Základní aktivity:
Specifickou metodou práce v oblasti duševního zdraví je zapojení uměleckých aktivit  (divadelní představení, tvorba a promítání filmů, animační a fotografické workshopy, autorské audiovizuální instalace atp.) s cílem představit téma duševního zdraví a prevence co nejširšímu publiku poutavou formou. Tento cíl realizuje Art Movement prostřednictvím dlouhodobého projektu Paralelní životy, který spojuje přímou a cílenou pomoc osobám se zkušeností s duševním onemocněním s destigmatizačními aktivitami pro širokou veřejnost i stakeholdery zapojené do procesu péče s cs.
Kontakty:

OKO – mobilní komunitní centrum

http://okocentrum.cz

Facebook:

Art Movement z.s.

https://www.facebook.com/ArtMovement.cz/

OKO – mobilní komunitní centrum

https://www.facebook.com/okomobilnikomunitnicentrum/?epa=SEARCH_BOX

 

 

Baobab, z. s.

 

 

Baobab je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1997.

Poskytuje ambulantní i terénní podporu lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít samostatný a spokojený život.

Nabízí služby v oblasti bydlení, studia, zaměstnání a podporu v dalších oblastech života, realizuje široké spektrum rehabilitačních skupinových programů a volnočasových aktivit. 

 

 

Destigmatizační aktivity:

 • Besedy pro žáky základních a středních škol
 • Přednášky pro pedagogy vysokých škol a pro pracovníky oddělení pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Začleňování lidí s duševním onemocněním do volnočasových aktivit ve standardní nabídce
 • Spolupráce s NUDZ

www.baobab-zs.cz

 

BONA, o. p. s.

 

 

Naše poslání 

Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

 

Našim klientům a klientkám vedle komplexní podpory pomáháme zajistit to nejdůležitější: důstojné bydlení a práci.

 • Poskytujeme služby pro 250 klientů a dalších cca 70 lidí se zdravotním znevýhodněním zaměstnáváme.
 • Služby našich terénních týmů pokrývají čtvrtinu území Prahy.
 • V rámci podporovaného zaměstnávání pomáháme lidem s duševním onemocněním nacházet práci na volném trhu.  

www.bona-ops.cz

 

České galerie z.s.

 

České galerie z.s.

 • jsme lidi se zkušeností s duševním onemocněním
 • vydáváme tištěný přehled České galerie v nákladu 10 000 kusů (6500 české a 3500 kusů anglické verze) s celorepublikovou distribucí, aktivně spolupracujeme s desítkami galerií a muzei
 • spravujeme web ceskegalerie.cz, kde jsou aktuální informace o výstavách v ČR
 • píšeme autorské články
 • podporujeme kreativní lidi se zkušeností s duševním onemocněním tím, že pořádáme výstavy Skupiny F. V roce 2018 jsme uspořádali 1 výstavu, v roce 2019 3 výstavy, v roce 2020 uspořádáme 14 výstav, podobným tempem se rozšiřuje spolupráce se sympatizujícími profesionálními výtvarníky a organizacemi
 • připravujeme doprovodný program k výstavám ve formě přednášek a besed s odborníky napříč uměleckou oblastí a péčí o duševní zdraví např. Michal Maršálek, CSc., Terezie Zemánková, koncertů a autorských čtení, workshopů.

 

Fokus Praha

 

Fokus Praha podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním, aby mohli vést plnohodnotný a smysluplný život ve společnosti. Od začátku svého působení v roce 1990 jsme se angažovali v boji proti předsudkům a mýtům, které v oblasti duševního zdraví kolují.

 • Stáli jsme u zrodu nejstarší destigmatizační kampaně v ČR – Týdny pro duševní zdraví , která dodnes každoročně zastřešuje stovky akcí.
 • V rámci osvětových programů pracujeme se středoškolskou mládeží v projektu Blázníš? No a! a stále se snažíme o jeho rozšíření i mimo Prahu do regionů.
 • Realizujeme původní kampaně s cílem oslovovat veřejnost, protože to považujeme za důležité. Účastnili jsme se třech ročníků Designbloku. První s expozicí Svoboda uzdravuje. Na Designbloku vznikla ve spolupráci s profesionálním výtvarníkem kampaň Neškatulkujme, kterou jsme zde odstartovali a kterou prezentujeme ve veřejných prostorech kontinuálně.
 • Aby se otevřenost k tématu duševního zdraví dostala I mezi odbornou veřejnost a na vysoké školy, začali jsme vydávat knihy a publikace v edici Marco Cavallo.

Letos v rámci oslav 30 let komunitních služeb přinášíme do ČR zelenou stuhu jako symbol otevřenosti k tématu duševního zdraví, který již funguje v zahraničí a který bychom rádi, aby jako symbol společného tématu propojil I další organizace i v rámci Praha duševní.

 

www.fokus-praha.cz

www.tdz.cz

 

Green Doors, z. ú.

 

 

Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci, provázíme je a podporujeme v různých fázích zotavení. Dáváme jim šanci vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní obstát.

www.greendoors.cz/cs/homepage/

Čím se připojujeme:

 

 • větší osvětové akce a kampaně pro širokou veřejnost
 • v našich tréninkových kavárnách probíhají v průběhu celého roku
 • putovní výstava s příběhy lidí s duševním onemocněním
 • „Prolomit stigma“ – projekt sdílení příběhů lidí se zkušeností s duševním onemocněním
 • Živá knihovna – aneb zažili jste čtení knihy, kdy jste v dění a komunikujete přímo s autorem?

Iniciativa NA ROVINU

 

Iniciativa NA ROVINU

 

 • usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním, zlepšení gramotnosti a přístupu lidí k duševnímu zdraví.
 • Vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi
 • staví na roveň duševní zdraví se zdravím fyzickým, vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním
 • celkově přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

Iniciativa vznikla v rámci projektu Destigmatizace, který realizuje Národní ústav duševního zdraví. Projekt běží od září 2017, ukončen bude v srpnu 2022, realizován je v kontextu reformy psychiatrické péče v ČR. Snížení úrovně stigmatizace je prováděno zejména pomocí vzdělávacích programů, které byly v projektu vytvořeny. Cílové skupiny projektu tvoří lidé s duševním onemocněním, jejich rodinní příslušníci, komunity, veřejná správa, zdravotníci a poskytovatelé sociálních služeb. Projekt je zaměřen především na osoby se závažným duševním onemocněním (osoby s depresí, bipolární afektivní poruchou, schizofrenií, případně s jiným psychotickým onemocněním).

https://narovinu.net/

 

Spolek KOLUMBUS

 

https://www.spolekkolumbus.cz/cs/

 

 • vznikl jako občanské sdružení v roce 2001.
 • organizace uživatelů psychiatrické péče, tedy pacientská organizace
 • Členové KOLUMBA se hned od počátku zapojili do práce jako pacientští důvěrníci a advokáti. Docházeli do psychiatrických nemocnic a pomáhali řešit situaci pacientů v sociálních, právních a pracovních ohledech.
 • Členové se rovněž zapojili do procesů, které měly a mají seznámit společnost s krutou situací duševně nemocných, lhostejností k jejich nemocem a k jejich životním poměrům.
 • Spolek KOLUMBUS se zapojil do strategie reformy psychiatrické péče, která vnáší nový, v podstatě humánní pohled na duševně nemocné a nedívá se na ně jako na bytosti na konečné zastávce existence. Hlavním cílem zůstává zkvalitnění života uživatelů psychiatrické péče jak v psychiatrických nemocnicích, tak mimo ně.

STUDIO 27 „zaostřeno na duši”, z.s.

 

Studio 27 „zaostřeno na duši“ z.s. je mediálně žurnalistický projekt skupiny lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Tým Studia pořádá, moderuje, natáčí a publikuje besedy, rozhovory a reportáže z akcí se zajímavými lidmi z řad lidí se zkušeností s duševními problémy, odborníků a osobností veřejného a kulturního života.

 

Výsledky naší práce můžete shlédnout na: studio27.cz

FB profil: https://www.facebook.com/Studio27zaostreno

V iniciativě PRAHA DUŠEVNÍ se můžeme realizovat a pomoci v následujících oblastech:

· Tvorba a publikování videozáznamů, článků a fotografií z nejrůznějších akcí, rozhovorů, besed, kurzů a seminářů.

· Tvorba informačních a propagačních videí pro organizace, služby i kampaně věnující se odstraňování předsudků veřejnosti vůči lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

· Střih a zpracování natočeného video-záznamu, úprava a výběr fotografií z akcí.

· Moderování happeningů, turnajů, besed a dalších akcí

· Lektorování zaměstnanců státní správy a samosprávy v oblasti duševního zdraví (ve spolupráci s CRPDZ – Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví)

· Aktivní lektorování v programu pro školy BNA – Blázníš! No a? (ve spolupráci s Fokusem Praha)

· Publikace „silných příběhů“ lidí se zkušeností.

· Zpracování, úpravy a publikování textů na našich webových stránkách a FB profilu.

 

Úsměv mámy z.s.

 

 

Úsměv mámy, z. s. podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. Ačkoliv se v zahraniční jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové. Proto vznikl spolek Úsměv mámy, který se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje a podporuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči. V roce 2020 otevírá vlastní centrum v Praze na Zahradním Městě. V říjnu 2020 pak chystá v Praze konferenci Duše mámy.

 

Více informací:  www.usmevmamy.cz

www.centr-um.cz

www.facebook.com/usmevmamy

www.instagram.com/usmevmamy/

 

VIDA, z. s.

 

Jsme celorepubliková organizace lidí s duševním onemocněním, která smysluplně využívá vlastní zkušenost s nemocí v pomoci druhým. Provozuje síť 9 poraden v ČR, realizuje besedy na školách, aktualizuje Adresář služeb pro celou ČR, participuje na systémových změnách, podporuje uživatelské aktivity a napomáhá destigmatizaci.

 

Čím se připojujeme:

 • Besedy na školách a v dalších zařízeních
 • Divadlo Psycheche
 • Mediální skupina MAJRA

www.vidacr.cz